Alapszabály

- 1 -

AZ UNIVERZUM KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

 

Taggyűlés által elfogadva: 2015.05. 30.

 

- 2 -

 

    Tartalomjegyzék  
       
       
       
I.   Általános rendelkezések 3
II.   Klubtagsági viszony létesítése 4
III.   Különleges státuszok 4
IV.   Klubtagsági viszony megszűnése 4
V.   A klubtag jogai 6
VI.   A klubtag kötelességei 7
VII.   Az Egyesület kérései, javaslatai a klubtagok felé 8
VIII.   A Taggyűlés 8
IX.   A Taggyűlés összehívása 9
X.   A Taggyűlés határozatképessége, döntési rendje 10
XI.   Megismételt Taggyűlés 11
XII.   Az Elnökség 11
XIII.   Az Elnökségi tagok megválasztása 11
XIV.   Az Elnökség jogai, feladatai, döntési rendje 12
XV.   Az Elnökségi tagság megszűnése 13
XVI.   Az Elnök feladatai és az Elnökségi Ülés 14
XVII.   A határozathozatal rendje 15
XVIII.   Az Egyesület képviselete 16
XIX.   Tagdíj 16
XX.   Az Egyesület vagyona, gazdálkodása 16
XXI.   Belépés az Egyesület rendezvényeire 17
XXII.   Az Egyesület megszűnése 17
XXIII.   Az Egyesület felügyelete 17
XXIV.   Záró rendelkezés 18

 

- 3 -

 

Az 1995. november 2-án alapított „Heves megyei UFO Klub”-ból 1997. május 6-án az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján „Agria ufó klub” néven önkormányzattal rendelkező egyesület alakult, mely 2000. szeptember 5-én felvette az „Univerzum Klub” nevet.

 

 

I. Általános rendelkezések

 

1. Az Egyesület neve: Univerzum Klub

 

2. Az Egyesület székhelye: Egri Kulturális és Művészeti Központ, Bartakovics Béla Közösségi Ház, 3300 Eger, Knézich Károly u. 8.

 

3. Az Egyesület profilja, céljai

A tudomány által megmagyarázásra váró jelenségek vizsgálata, kutatása, kiértékelése.

Például: a Földön kívüli élet lehetőségeinek és formáinak elemzése, paranormális-, ufó jelenségek, gabonaábrák és szellemjelenések kiértékelése, előző lehetséges civilizációk nyomai, a magyarság és az emberiség eredetének rejtélyei, energetikai és ökológiai trendek, alternatív gyógyászat, csillagászat, stb.

 

4. Az Egyesület tevékenysége, hatóköre

 

a. Az emberek érdeklődéseinek kielégítése az Egyesület profiljához kapcsolódó témákban ismeretterjesztő előadások szervezésével, filmvetítésekkel, személyes beszélgetésekkel.

 

b. Ufó- és paranormális jelenségekről érkező információk gyűjtése, kiértékelése, összefüggések kutatása, észlelések helyszíni kivizsgálása kb. 50 km-es hatókörön belül.

 

c. Információs és együttműködési kapcsolattartás hasonló tevékenységű szervezetekkel, klubokkal, társaságokkal, tudományos intézményekkel, valamint magánszemélyekkel, kutatókkal, csillagászokkal, fizikusokkal, meteorológusokkal.

 

5. Az Egyesület postai levelezési címe megegyezik a mindenkori Elnök levelezési címével.

Az Egyesület elektronikus levelezési címe: univerzumeger@gmail.com

 

6. A rendszeres összejövetelek napja: minden hónapban, egy évre előre meghatározott szombati napokon, melyek megtalálhatók az Egyesület honlapján és a hirdetésekben.

A rendszeres összejövetelek időpontja: 14.30 órától klubfoglalkozás,15 órától előadás.

 

7. Az Egyesület jogi helyzete

 

a. Az Egyesület önálló jogi személy.

 

b. Az Egyesület tartozásáért saját vagyonával felel.

 

c. Az Egyesület esetleges tartozásáért a klubtagok – a tagdíj megfizetésén túl – saját vagyonukkal nem felelnek.

 

- 4 -

 

8. Elhatárolódás

 

a. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

b. Az Egyesület egyházaktól, vallásoktól független szervezet.

 

 

II. Klubtagsági viszony létesítése

 

1.

a. Klubtagsági viszonyt létesíteni személyesen, az Egyesület bármelyik rendezvényén lehet.

 

b. Az Egyesület tagjává olyan személy válhat, aki - a Belépési Nyilatkozat kitöltésével és aláírásával - nyilatkozik belépési szándékáról, elfogadja az Egyesület céljait, és az Alapszabály alapján az Egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja.

 

2.

a. Az Egyesület a klubtagok számára tagsági kártyát állít ki, amely tartalmazza a kiállítás jogcímét (klubtag; Elnökségi tag), és az Egyesület rendezvényeire való belépés kedvezményének mértékét. A Tagsági kártya visszavonásig érvényes.

 

b. Az évenként frissített tagnévsorban a regisztrációs számok az Elnökség tagjaival kezdődnek, a klubtagok regisztrációs száma pedig tükrözi az Egyesület előző évi rendezvényein való részvételük gyakoriságát.

 

 

III. Különleges státuszok

 

1.

a. A korábbi Elnök és a korábbi Elnök-helyettes(ek) Tiszteletbeli Elnök státuszt kaphatnak, amiről - érdemeiktől függően - az Évértékelő Taggyűlés dönt.

 

b. A Tiszteletbeli Elnök státusz és a hozzá kapcsolódó kártya hatálya visszavonásig érvényes, amiről a Taggyűlés jogosult dönteni.

 

c. A Tiszteletbeli Elnök segítheti az Elnökség munkáját, de az Elnökség döntéseiben nem vesz részt.

 

2. Az Egyesület Támogatója az, aki segíti az Egyesület munkáját.

A támogatói címet az előző évi tevékenység alapján a Taggyűlés ítéli oda, egy év időtartamra.

 

 

IV. Klubtagsági viszony megszűnése

 

1. A Klubtagság megszűnik, ha klubtag kilépésével.

A Kilépési Nyilatkozatot két példányban kitöltve az Elnöknek kell átadni. A tagsági viszony a Kilépési Nyilatkozat átvételének napján szűnik meg.

A Kilépési Nyilatkozatokon az Elnök dátummal, aláírással, bélyegzővel igazolja annak átvételét, majd egy példányt visszaad a volt klubtagnak.

 

- 5 -

 

2. A tagság megszűnik, ha a tagot a Taggyűlés az Egyesületből kizárja.

 

a. A klubtagot az Egyesületből ki lehet zárni, ha jogszabályt, az Egyesület Alapszabályának rendelkezéseit, vagy taggyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten megsérti, vagy az Egyesület érdekeit sértő magatartást tanúsít.

 

b. A klubtag Egyesületből való kizárását klubtag vagy egyesületi szerv kezdeményezheti.

 

c. A kizárási eljárás szabályai:

1.) Az Elnökség írásban, igazolható módon felhívja a klubtag figyelmét az Alapszabály

IV. 2. a. pontjának megvalósulására, és figyelmezteti arra, hogy ez a klubtagság megszűnését eredményezheti.

2.) Az Egyesület Elnöke Rendkívüli Taggyűlést hív össze, amire meghívja az érintett klubtagot is. A Taggyűlés az érintett klubtag távollétében is határozatképes.

3.) Az Egyesület a klubtag kizárását kimondó határozatot írásba foglalja és indokolással látja el. Az indokolás tartalmazza a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.

4.) Az Egyesület a kizáró határozatot a klubtaggal közli.

 

d. A kizáró határozat ellen fellebbezni nem lehet, de a kizárt klubtag a határozatról való tudomást szerzéstől számított 30 napon belül a bíróságtól kérheti a határozat hatályon kívül helyezését.

 

e. Ha kizárás miatt a klubtagot az Egyesület tagjai közül törlik, tagsága az Egyesületben megszűnik.

 

f. A klubtag kizárásáról az Elnökség javaslatára a Taggyűlés akkor határozhat, ha azon a klubtagok több mint fele részt vesz, és a jelenlévő klubtagok 2/3-a megszavazza.

 

3. A klubtagot az Egyesület tagjai közül törölni kell a klubtag halála esetén.

 

4. A klubtag a tagnyilvántartásból az Egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor törölhető, ha az Elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a klubtagot a tagdíjhátralék két hónapos határidőn belüli megfizetésére és figyelmeztetik arra, hogy a határidő eredménytelen eltelte a klubtagság megszűnését eredményezi.

Ha a fizetési határidő eredménytelenül telt el, az Elnökség törlést elrendelő határozatot hoz, és ezt az Elnökség közli a klubtaggal.

Ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a klubtagot az Egyesület tagjai közül törlik, tagsága az Egyesületben megszűnik.

 

5. Évközi kilépés, vagy kizárás esetén az éves tagdíj időarányos része nem jár vissza.

 

6. Kilépés esetén a klubtag az Egyesülettől kölcsönzött tárgyakat köteles visszaszolgáltatni.

 

 

- 6 -

 

V. A klubtag jogai

 

1. A Taggyűléseken részt vehet.

 

2. A Taggyűléseken szavazhat.

 

3. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c, aki ellen a határozat szerint pert kell indítani;

d, akinek a hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

e, aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;

f, aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

4. Az Egyesület bármely tisztségére választható, ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz.

 

5. A Taggyűlés napirendi pontjaira javaslatot tehet.

 

6. Jogosult igénybe venni az Egyesületnek a klubtagok részére biztosított szolgáltatásait.

 

a. Az Egyesület a klubtag számára a könyv- és médiatárából ingyenes kölcsönzést biztosít.

 

b. Az Egyesület a klubtagok számára lehetőséget biztosít előadások megtartására. Az Egyesület az előadásért honoráriumot nem, de a reklámozás megszokott formáit biztosítja.

 

c.

- Az Egyesület - lehetőségeitől függően – a klubtagnak egyes rendezvényein anyagi támogatást nyújthat. (pl.: székhelyünktől távol eső rendezvények, kongresszus, nyári tábor, stb. költségei.)

 

- Ezt a támogatást az új klubtag a második rendezvénytől kezdődően kaphatja.

 

7. Ha a klubtagnak van e-mail címe, a klubtagsági viszony létesítésével jogot szerez az Univerzum Klub levelezőlistáján való tagságra is. Az Univerzum Klub levelezőlistáján való tagság a klubtagsági viszony fennállásáig maradhat fenn.

 

8. Rendkívüli Taggyűlés összehívását kezdeményezheti.

 

a. A Rendkívüli Taggyűlést össze kell hívni, ha azt az Egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével írásban kéri az Elnöknél.

 

b. Ezt követően egy Előkészítő Elnökségi ülés dönt a felvetés megalapozottságáról, melyre a kezdeményező klubtagok is meghívást kapnak.

 

c. Amennyiben a kezdeményező klubtagok közül egy sem jelenik meg az Előkészítő Elnökségi Ülésen, és nem igazolják elfogadható módon a távolmaradásukat, az Elnökség az addig beérkezett információk alapján dönt az indítvány sorsáról.

 

- 7 -

 

9. Rendkívüli Elnökségi Ülés összehívását kezdeményezheti.

 

a. A Rendkívüli Elnökségi Ülést kell összehívni, ha az Egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével írásban kéri az Elnöknél.

 

b. A Rendkívüli Elnökségi Ülésre kezdeményező klubtagok is meghívást kapnak.

 

c. Amennyiben a kezdeményező klubtagok közül egy sem jelenik meg az Elnökségi Ülésen, és nem igazolják elfogadható módon a távolmaradásukat, az Elnökség az addig beérkezett információk alapján dönt az indítvány sorsáról.

 

 

VI. A klubtag kötelezettségei

 

1. A klubtag köteles tagdíjat fizetni.

 

2. A klubtag köteles betartani az Alapszabály rendelkezéseit, valamint a Taggyűlés és az Elnökség határozatait.

 

3. A klubtag nem veszélyeztetheti az Egyesület céljainak megvalósítását.

 

4. A klubtag az Egyesület által szervezett rendezvényeken belépéskor kérés nélkül köteles az ellenőrző személynek a tagsági kártyáját bemutatni, a belépőjegyét pedig átadni.

 

5. A klubtag az Egyesület minden rendezvényén köteles kitűzni a klubtagsági kártyáját annak érdekében, hogy elősegítse az új klubtagok beilleszkedését az Egyesület közösségébe.

 

6. A klubtag az Egyesület a könyv- és médiatárából kikölcsönzött tárgyak állapotát anyagi felelősség mellett köteles megőrizni.

 

7. A klubtag köteles mellőzni a politikai és vallási vitákat az Egyesület foglalkozásain és levelezőlistáján is. Ha a klubtag nyilvánosság előtt politikai véleményt nyilvánít, azt csak magánszemélyként teheti, közben nem hivatkozhat az Univerzum Klubban lévő tagságára.

 

8. A klubtagok kötelessége, hogy személyes konfliktusaikkal nem nehezítik az Egyesület működését, és nem terhelik az Egyesület tagságát. Ellenkező esetben az Elnökség Rendkívüli Elnökségi Ülést rendel el, ahová meghívja az érintett klubtagokat is, hogy próbálják meg tisztázni a helyzetet. Ha az Elnökség a későbbiekben úgy látja, hogy a probléma továbbra sem rendeződött, Taggyűlésen kezdeményezheti az érintett klubtag(ok) kizárását az Egyesületből.

 

9. A klubtag a klub levelezőlistáján, vagy közösségi oldalán nem publikálhatja egy korábban kilépett, vagy kizárt klubtag írását, üzenetét. Ha egy klubtag ilyet kap, a levelet a klub Elnökének köteles továbbítani, ezt követően az Elnökség dönt a levél nyilvánosságra hozataláról.

 

10. Ha az Elnökség úgy ítéli meg, hogy egy klubtag levelezőlistán való jelenléte annak működésére nem kívánt hatással van, a klubtag levelezőlistáról való törléséről dönthet.

 

 

- 8 -

 

VII. Az Egyesület kérései, javaslatai a klubtagok felé

 

1. A klubtag ismerősei körében népszerűsítse az Egyesületet és annak rendezvényeit, ezzel

is elősegítve az Egyesület látogatottságának, és a tagság létszámának gyarapodását. Pl.:

-          Az Egyesület Hírlevelének továbbításával,

-          Az Egyesület szórólapjainak terjesztésével,

-          Az Egyesület a facebook oldalán létrehozott klub Esemény megosztásával, és annak jelzésével, hogy ott lesz az Eseményen.

 

2. A klubtag javasoljon potenciális előadókat az Elnökség tagjainak.

 

3. A klubtag az Egyesület által szervezett rendezvényeken egy „külső látogató” kérésére adjon információkat az Egyesületről, vagy az adott rendezvényről.

 

4. Egy Elnökségi tag konkrétan meghatározott kérésére a klubtag rendezőként segítse az Egyesület rendezvényeinek lebonyolítását. (Pl: a belépőjegyek ellenőrzésével.)

 

5. Ha a klubtagnak van saját honlapja, - a kölcsönös előnyök alapján – helyezzen el rajta az Univerzum Klub honlapjára mutató linket, ugyanakkor az Univerzum Klub honlapjára is felkerül az adott klubtag honlapjának linkje.

 

6. Tagdíj befizetésekor a klubtag lehetőleg pontosan kiszámolva adja át az erre kijelölt Elnökségi tagnak, ezzel is gyorsítva és megkönnyítve a befizetések folyamatát.

 

7. A klubtag az Egyesület rendezvényei előtti napokban a szokásosnál gyakrabban, - akár naponta - nézze az e-mailjeit, vagy az Egyesület honlapját annak érdekében, hogy az adott rendezvény részleteinek esetleges változásairól időben értesüljön.

 

8. A klubtag legalább 5 naponta nézze meg a beérkező e-mail-jeit annak érdekében, hogy időben tudomást szerezzen egy esetleges Rendkívüli Taggyűlésről szóló Értesítésről, és élni tudjon azzal a jogával, hogy a Taggyűlés napirendjére a törvényben előírt 5 napon belül javaslatot tehet.

 

 

VIII. A Taggyűlés

 

1. Az Egyesület legfőbb szerve a klubtagok összességéből álló Taggyűlés.

 

2. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörrel dönt:

 

a. A törvényben meghatározott Beszámoló elfogadásáról.

 

b. Az Elnökség beszámolójának elfogadásáról.

 

c. Az Alapszabály elfogadásáról és módosításáról.

 

d. Az Elnökség tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról.

 

e. A tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról.

 

f. Az Egyesület éves költségvetésének megállapításáról.

 

- 9 -

 

3.

a. A Taggyűlésen csak a klubtagok, az Egyesület Tiszteletbeli Elnöke(i), és az Egyesület Támogatói vehetnek részt.

 

b. A Taggyűlésen a regisztrált klubtagok szavazó- és választójoggal, az Egyesület Tiszteletbeli Elnöke(i), és az Egyesület Támogatói pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

 

4. A Taggyűlés fajtái

 

1. Évértékelő Taggyűlés

 

a. Évente egy alkalommal Évértékelő Taggyűlést kell tartani.

 

b. Az Évértékelő Taggyűlés ideje a decemberi és januári klubfoglalkozások közötti időszak.

 

c. Az Évértékelő Taggyűlést megelőzően az Elnökség egy Elnökségi Ülésen ellenőrzi az Egyesület pénzügyeit a Naplófőkönyv és a Házipénztár alapján.

 

d. Az Évértékelő Taggyűlésen az Elnökség éves Beszámolójának elfogadásához az összes klubtag több mint felének szavazata szükséges.

 

2. Beszámoló Taggyűlés

 

Minden évben, májusban Beszámoló Taggyűlést kell tartani, ahol a törvényben meghatározott Beszámolót kell elfogadni.

 

3. Díjmegállapító Taggyűlés

 

a. Díjmegállapító Taggyűlést abban az évben kell tartani, amikor tagdíj, és/vagy belépődíj módosítás válik esedékessé.

 

b. A Díjmegállapító Taggyűlést augusztus 1-je és az Egyesület szeptemberi rendezvénye közötti időszakban kell megtartani.

 

c. A következő évi tagdíj és/vagy belépődíj mértékét az Elnökség javaslatára a Díjmegállapító Taggyűlés határozza meg.

 

 

IX. A Taggyűlés összehívása

 

1. A Taggyűlést évente legalább kétszer össze kell hívni. (Beszámoló és Évértékelő Taggyűlés.)

 

2.

a. A Taggyűlést - rendszerint egy Elnökségi Ülés határozata alapján - az Elnök hívja össze, általában az Egyesület elektronikus levelezőlistáján keresztül (lehetőleg egy olyan időpontra, amikor az Elnökség teljes létszámban részt tud venni).

Az összehívandó Taggyűlés helyéről és időpontjáról az Elnökségi Ülés határoz.

 

b. Halaszthatatlan és rendkívül indokolt esetben az Elnöknek – Elnökségi határozat nélkül - egyedül is joga van Taggyűlést összehívni.

 

- 10 -

 

3. A Taggyűlésről az Értesítésnek legalább 20 nappal megelőzően kell a klubtagokhoz megérkeznie. Az Értesítésnek tartalmaznia kell a Taggyűlés helyét, idejét, a tervezett napirendi pontokat, valamint az is, hogy a klubtagok 5 napon belül további napirendi pontokra is javaslatot tehetnek.

 

4. Az e-mail-ben kapott Értesítés megérkezését a klubtagoknak válasz e-mail-ben vissza kell igazolniuk.

 

5. A Taggyűlésre szóló Meghívónak 15 nappal megelőzően kell a klubtagokhoz megérkeznie.

A Meghívónak tartalmaznia kell a Taggyűlés helyét, idejét, és az elfogadott napirendi pontokat, és határozatképtelenség esetén a Megismételt Taggyűlés helyét és időpontját.

 

6. Az e-mail-ben kapott Meghívó megérkezése után a klubtagoknak válasz e-mail-ben meg kell írniuk a tervezett részvételi szándékukat.

 

7. Aki az Egyesület levelezőlistáján nem elérhető, azzal telefonon is lehet közölni az Értesítést. Ilyen esetben a klubtagnak az Értesítést SMS-ben kell visszaigazolnia, miszerint: „…………………………. helyen és …… időpontban Univerzum Klub Taggyűlés lesz.”

 

8. Aki az Egyesület levelezőlistáján nem elérhető, azzal telefonon is lehet közölni a Meghívót. Ilyen esetben a klubtagnak a Meghívót SMS-ben kell visszaigazolnia, miszerint:

„Az Univerzum Klub Taggyűlésén részt veszek/nem veszek részt”.

 

 

X. A Taggyűlés határozatképessége, döntési rendje

 

1. A Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a klubtagok több mint a fele részt vesz.

 

2. A Taggyűlés a döntéseit általában a jelenlévő klubtagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.

 

3. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 

4. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 

5. A Taggyűlés személyi kérdésekről a jelenlévő klubtagok kétharmados többségével dönt.

 

6. Ha a Taggyűlésen személyi kérdésekről is kell dönteni, erről a klubtagok 20 %-ának indítványára írásban, titkosan szavazhatnak. Ekkor a Levezető Elnök megkérdezi a klubtagokat, hogy indítványoznak-e írásbeli, titkos szavazást. Ha igen, akkor a Levezető Elnök a Szavazatszámláló Bizottság megalakításához kér 2 jelentkezőt. A Taggyűlés e jelöltekről szavaz és határozatot hoz. Az írásbeli, titkos szavazást a Szavazatszámláló Bizottság összesíti.

 

7. Az Egyesület Elnöke megállapítja a jelenlévők létszámát, és közli, hogy a Taggyűlés határozatképes-e, vagy nem.

Határozatképtelenség esetén félóra várakozás után megnyitja a Megismételt Taggyűlést.

 

Ha időközben a létszám eléri a határozatképességet, azonnal megnyitja a Taggyűlést.

 

- 11 -

 

8. Az Egyesület Elnöke javaslatot tesz a Levezető Elnök személyére, amiről a Taggyűlés szavaz és határozatot hoz. Ezután az Elnök átadja a szót a Taggyűlés Levezető Elnökének.

 

9. A Levezető Elnök javaslatot tesz a Taggyűlés tisztségviselőinek (1 fő Jegyzőkönyvvezető, 2 fő Jegyzőkönyv hitelesítő), amiről a Taggyűlés szavaz és határozatot hoz.

 

10. A Levezető Elnök összesíti a nyílt szavazások eredményeit, és kihirdeti a Taggyűlés határozatait.

 

 

XI. Megismételt Taggyűlés

 

1. Megismételt Taggyűlést akkor lehet tartani, ha a Taggyűlés nem határozatképes.

 

2. A Megismételt Taggyűlésen kizárólag az eredeti Meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatók meg.

 

3. A Megismételt Taggyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit, és a Megismételt Taggyűlés időpontját és helyét a Meghívó tartalmazza.

 

4. A Megismételt Taggyűlést az eredeti taggyűlési Meghívóban az eredeti Taggyűlés napjára lehet összehívni. (Félórával későbbi időpontra.)

 

5. Ha a Megismételt Taggyűlésen az összes klubtag kevesebb mint fele vesz részt, akkor a Megismételt Taggyűlés nem határozhat klubtag kizárásáról, az Egyesület más Egyesülettel való egyesüléséről, vagy az Egyesület feloszlásáról.

 

 

XII. Az Elnökség

 

1. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség.

 

2. Az Elnökség tagjai: egy Elnök, egy vagy két Elnök-helyettes, és egy vagy két Titkár.

Az Elnökség három-, négy-, vagy öttagú szervezet.

 

 

XIII. Elnökségi tagok megválasztása

 

1. Az Elnökség tagjait az Évértékelő Taggyűlés rendszerint a következő, egy év múlva tartandó Évértékelő Taggyűlésig terjedő időszakra választja.

 

2. Elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti, és nem esik kizáró ok alá:

a, Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozzák.

b, Ha az Elnökségi tag jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki az Elnökségi tag feladatait nevében ellátja. Az Elnökségi tagokra vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

c, Az Elnökségi tag ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

 

- 12 -

 

d, Nem lehet Elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

e, Nem lehet Elnökségi tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy Elnökségi tagja nem lehet.

f, Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet Elnökségi tag az, akit eltiltottak az Elnökségi tag tevékenységétől.

g, Akit a közügyektől eltiltottak, nem lehet civil szervezetnek a civil szervezetekről szóló törvényben megjelölt Elnökségi tagja.

 

3. Az Elnökségbe való jelölés elvállalható személyesen a Taggyűlésen, illetve ennek akadálya esetén előzetesen írásban, esetleg a Taggyűlés ideje alatt telefonon keresztül, SMS-ben visszaigazolva.

 

4. Ha valamely Elnökségi tag mandátuma - annak lejártát megelőzően - év közben megszűnik, az újonnan megválasztott Elnökségi Tag megbízatása vagy az eredetileg

megválasztott Elnökségi tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára, vagy az azt követő naptári év végén tartandó Évértékelő Taggyűlésig szól. Erről a Taggyűlés dönt.

 

5. Az Elnökségi tagok megválasztásának sorrendje:

a.

- Elnök jelölt(ek) keresése,

- Elnök jelölt(ek)től a pozíció elvállalásának megerősítése,

- Szavazás az Elnök személyéről.

b.

- Elnök-helyettes jelölt(ek) keresése,

- Elnök-helyettes jelölt(ek)től a pozíció elvállalásának megerősítése,

- Szavazás az Elnök-helyettes(ek) személyéről.

c.

- Titkár jelölt(ek) keresése,

- Titkár jelölt(ek)től a pozíció elvállalásának megerősítése,

- Szavazás az Titkár(ok) személyéről.

 

 

XIV. Az Elnökség jogai, feladatai, döntési rendje

 

1. Az Elnökség jogai

 

Az Elnökség tagjai az Egyesület működése érdekében végzett munkájuk elismeréseként az alábbi kedvezményekben részesülnek:

 

a. Az Elnökség tagjai tagdíjmentesek.

 

b. Az Elnökség tagjainak részvétele díjmentes az Egyesület által szervezett rendezvényeken, valamint azokon a rendezvényeken, ahová az Egyesület látogatást szervez. (Ideértve az útiköltséget is.)

 

- 13 -

 

2. Az Elnökség feladatai

 

a. Az Elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a Taggyűlés, vagy az Elnök hatáskörébe.

 

b. Az Elnökség tevékenységéről éves beszámolót készít.

 

c. Az Elnökségi tagok az Elnök konkrét és meghatározott kérése esetén, az Egyesület rendezvényein kezelik az Egyesület iratait, pl.: az új klubtagok belépési nyilatkozatát, az Egyesület Hírlevelét igénylők adatait, bevételi és kiadási bizonylatokat, a Tagnyilvántartást, a befogadó intézménytől kapott Munkanaplót, valamint terjesztik az Egyesület aktuális szórólapjait.

 

d. Az Elnökség tagjai legalább naponta egyszer megnézik a beérkező e-mail-jeiket annak érdekében, hogy az Elnökségi levelezőlista és ez által az Egyesület működése minél gördülékenyebb legyen.

 

e. Az Elnökség tagjai kötelesek részt venni az Egyesület minden rendezvényén és az Elnökségi üléseken. Ennek esetleges akadályát előre tudatni kell az Elnökkel.

 

f. Ha valamelyik Elnökségi tag legalább 50 %-ban nem tett eleget Egyesület rendezvényein és az Elnökségi üléseken való megjelenési kötelezettségének, az Elnök jogköre figyelmeztetni erre az Elnökségi tagot. Ha a későbbiekben sem javul a helyzet, az Elnök kezdeményezheti az Elnökségi tag visszahívását.

 

g. Az Elnökségi tagok mandátumuk megszűnésekor kötelesek naprakészen úgy átadni a rájuk bízott feladatokat, hogy az Egyesületbeli tevékenységük gördülékenyen folytatható legyen.

 

3. Az Elnökség döntési rendje

 

a. Az Elnökségi Ülés akkor határozatképes, ha azon az Elnökségi tagok több mint fele részt vesz.

 

b. Az Elnökség határozatait a jelenlévő Elnökségi tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.

 

 

XV. Az Elnökségi tagság megszűnése

 

Az Elnökségi tagság megszűnhet:

 

1. Az Elnökség megválasztásakor meghatározott idő lejártával.

 

2. Visszahívással:

 

a. Ha az Elnök úgy ítéli meg, hogy valamelyik Elnökségi taggal a továbbiakban nem tud eredményesen együttműködni az Egyesület érdekében, Rendkívüli Elnökségi Ülést hívhat össze a probléma tisztázása érdekében.

 

b. Ennek eredménytelensége esetén az Elnökség Rendkívüli Taggyűlés összehívásáról határoz, ahol az Elnök a szükséges mértékben megismerteti a tagságot a fennálló helyzettel.

 

- 14 -

 

c. A Rendkívüli Taggyűlés az Elnökség valamely tagjának visszahívásáról, - és ha a további működéshez szükséges, új Elnökségi tag megválasztásáról - a jelenlévő klubtagok kétharmadának szavazata alapján dönt.

 

3. A tisztségről való lemondással, melynek lépései:

 

a. Az Elnökségi tag a kitöltött kétpéldányos Lemondási Szándéknyilatkozatot az Elnöknek átadja. A Lemondási Szándéknyilatkozatokon az Elnök dátummal, aláírással, bélyegzővel igazolja azok átvételét, majd egy példányt visszaad az Elnökségi tagnak.

 

b. Az Elnök Elnökségi Ülést hív össze a kialakult helyzet véleményezésére, és a szükséges teendők előkészítésére.

 

c. Az Elnök Rendkívüli Taggyűlést hív össze.

 

d. A Rendkívüli Taggyűlésen a Levezető Elnök felkéri az Elnökségi tagot szándékának megerősítésére, vagy elvetésére.

 

e. Ha az Elnökségi tag továbbra is fenntartja lemondási szándékát, vagy ha a lemondó Elnökségi tag meg sem jelent a Taggyűlésen, a Levezető Elnök felkéri a jelenlévő klubtagokat, hogy szavazzanak a nevezett Elnökségi tag visszahívásáról.

 

f. Indokolt esetben és kétharmados többség által elfogadott jelölt megléte esetén új Elnökségi tag megválasztása.

 

 

XVI. Az Elnök feladatai és az Elnökségi Ülés

 

1. Az Elnökségi Ülés összehívása

 

a. Az Elnöknek az Elnökségi Ülést bármikor, de legalább évente 2-szer, (a Taggyűléseket megelőző egy-két hónapon belül) össze kell hívnia.

 

b. Az Elnökségi Ülés összehívása igazolható módon az Elnökség elektronikus levelezőlistáján, vagy - akik úgy nem elérhetők, - telefonon keresztül történik, egy olyan időpontra, amikor lehetőleg a teljes Elnökség, (vagy annak több mint a fele) részt tud venni.

 

c. A Meghívónak tartalmaznia kell az Elnökségi Ülés helyét, idejét, és a tervezett napirendi pontokat.

 

d. Az e-mail-ben kapott Meghívó tudomásul vételét az Elnökségi tagoknak válasz e-mail-ben kell visszaigazolniuk, melyben meg kell írniuk a tervezett részvételi szándékukat is.

 

e. Ha valamelyik Elnökségi tag nem igazolja vissza e-mail-ben az Elnökségi Ülés tudomásul vételét, azzal telefonon keresztül is lehet közölni a Meghívót. Ilyen esetben ezek tudomásul vételét az Elnökségi tagnak SMS-ben kell visszaigazolnia, miszerint „……………... helyen és …… időpontban Univerzum Klub Elnökségi Ülés lesz, ahol részt veszek/nem veszek részt”.

 

f. Az Elnöknek össze kell hívnia az Elnökségi Ülést, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, ami az Elnökség hatáskörébe tartozik.

 

- 15 -

 

2. Az Elnök feladatai

 

a. A Taggyűlést bármikor összehívhatja.

 

b. A kiadások számláit ellenőrzi.

 

c. Megbízólevelet ad ki.

 

d. Intézkedéseit a Taggyűlés vagy az Elnökség döntésének megfelelően kell megtennie,

döntés hiányában pedig az Egyesület érdekeivel összhangban.

 

e. Kezeli az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait, a házipénztárt, az Egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol.

 

f. Vezeti a Naplófőkönyvet, az Egyesület tagnyilvántartását, a Határozatok tárát, és a

befogadó intézménytől kapott Munkanaplót.

 

g. Az Egyesület rendezvényeire előadókat hív, velük az előadásokat minden részletre kiterjedően megszervezi.

 

h. Az Egyesület honlapjára és Facebook oldalára havonta kiteszi, a Levelezőlistájára és Hírlevelére pedig 1-2 hetes rendszerességgel elküldi az Egyesület soron következő rendezvényének hirdetését.

 

i. Legalább hetente egyszer elmegy az Egyesület székhelyére, ahol kihelyezi az Egyesület szórólapjait, átveszi az esetleg érkezett leveleket, valamint felkeresi az Egyesület intézményi

kapcsolattartóját, szükség esetén a BBKH fenntartási csoportvezetőjét, illetve a Stúdió személyzetét.

 

j. A havonta egy alkalommal személyesen felkeresi az Egyesület könyvelőjét, akivel közösen ellenőrzik és lezárják az Egyesület előző havi könyvelését.

 

k. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek kiegészítésére pályázatokat ír, és azokat határidőig elszámolja.

 

l. Munkájáról folyamatosan tájékoztatja az Elnökhelyettest, hogy az szükség esetén bármikor helyettesíteni tudja.

 

m. Az Egyesület Taggyűlései után elkészíti a Taggyűlés határozatait tartalmazó Jegyzőkönyvet, és a kísérő iratokkal együtt határidőn belül eljuttatja az illetékes Bíróságra.

 

n. Rendezőt/rendezőket jelöl ki az adott rendezvény gördülékenyebb lebonyolítása érdekében.

 

 

XVII. A Határozathozatal rendje

 

1. Az Egyesület valamennyi szerve üléséről Jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

2. A Jegyzőkönyvet Elnökségi Ülés esetén az Elnökség jelenlévő tagjai, Taggyűlés esetén a Levezető Elnök és az Egyesület két, erre kijelölt tagja írja alá.

 

3. Az Elnökség és a Taggyűlés döntéseit határozatba foglalja, ezeket a Határozatok Tárában kell nyilván tartani és közzé tenni.

 

 

- 16 -

 

XVIII. Az Egyesület képviselete

 

1. A képviseleti jog gyakorlásának módja: Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: Az Egyesületet az Elnök általánosan képviseli.

 

2. Az Elnököt akadályoztatása esetén az Elnök-helyettes helyettesíti.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: Az Egyesületet az Elnök-helyettes önállóan képviseli.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: Az Egyesületet az Elnök-helyettes általánosan képviseli.

 

3. Az Elnök az Egyesület képviseletét írásbeli felhatalmazás alapján az Elnökség bármely tagjára átruházhatja.

 

 

XIX. Tagdíj

 

1. Folyamatos klubtagsági viszony esetén a következő évi tagdíj befizetésének ideje a szeptembertől decemberig terjedő időszak, legkésőbb az Évértékelő Taggyűlés kezdete előtt esedékes.

 

2. Az éves tagdíj a 12 havi tagdíjat - és ha szükséges, a Tagsági kártya díját - tartalmazza.

 

3. Az év közben belépőknek csak a tárgyhavi, és az év hátralévő hónapjaira vonatkozó időarányos tagdíjat kell befizetni.

 

4. Ha egy előző évben regisztrált klubtag a következő év elejéig nem hosszabbítja meg tagságát - csak pár hónappal később -, akkor is a teljes évre megállapított tagdíj fizetendő.

 

5. A tagdíj fizetésének módjai:

 

a. Készpénzben átadni az Egyesület Elnökének,

 

b. Az Egyesület számlájára utalással (ebben az esetben a „Közlemény” rovatban szerepeljen: a klubtag neve, valamint a befizetés jogcíme: tagdíj.)

 

 

XX. Az Egyesület vagyona, gazdálkodása

 

1. Az Egyesület tagdíjának mértékét az Elnökség javaslatára a Taggyűlés határozza meg.

 

2. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

 

3. Az Egyesület törvényben meghatározott Beszámolóját az Egyesület könyvelője készíti el, s azt a Beszámoló Taggyűlés fogadja el.

 

4. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet.

 

- 17 -

 

5. Az Egyesület bevételei a következő forrásokból származnak:

 

a. pályázati támogatások,

b. tagdíjak,

c. jogi személyek és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai, adományai (pl: SZJA 1%).

 

6. Az Egyesület nonprofit jellegéből következően minden bevétele kizárólag közösségi célokra fordítható. (pl: az Egyesület tagjainak megjutalmazására nem.)

 

 

XXI. Belépés az Egyesület rendezvényeire

 

Az Egyesület által szervezett rendezvények látogatásának lehetőségei:

 

1. Klubtagok: 50%-os kedvezményes belépőjegy vásárlásával.

 

2. Külső látogatók: teljes árú belépőjegy vásárlásával.

 

3. Az Egyesület eredményes működése érdekében végzett munkájuk elismeréseként az Egyesület rendezvényeit díjmentesen látogathatják:

 

a. Elnökségi tagok: megbízatásuk érvényességének ideje alatt,

b. Az Egyesület támogatói: a cím érvényességének ideje alatt,

c. Tiszteletbeli Elnök: a cím érvényességének ideje alatt.

d. Rendező: azon a rendezvényen, ahol rendezőként megbízzák.

 

 

XXII. Az Egyesület megszűnése

 

1. A Taggyűlés kizárólagos hatásköre a más Egyesülettel való egyesülésről, és az Egyesület megszűnésének kimondásáról szóló döntés. Az érvényes határozathozatalhoz a szavazati joggal rendelkező klubtagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges.

 

2. Az Egyesület megszűnik, ha:

a. A klubtagok kimondják a megszűnését.

b. Más egyesülettel egyesül.

c. A bíróság feloszlatja, ill. megszűnését megállapítja.

 

3. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Taggyűlés döntése szerint kell rendelkezni.

 
 
XXIII. Az Egyesület ellenőrzése

 

Az Egyesület működése felett az Ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. Ha az Egyesület működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész az Egri Törvényszékhez fordulhat.

 

- 18 -

 

XXIV. Záró rendelkezés

 

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók, melynek keretei között a Taggyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.

 

 

Az Alapszabály elfogadásának: - helye: Agria Park

                                                             3300 Eger, Törvényház út 4.

                                                 - ideje: 2015. május hó 30.

 

Az Alapszabály aláírójának: - neve: Medgyesi Iván, (Elnök)

                                            - címe: 3300 Eger, Töviskes tér 10.

 

Az Alapszabály aláírásának: - helye: 3300 Eger, Töviskes tér 10.

                                            - ideje: 2015. május hó 31.

 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege megfelel a korábbi Alapszabály-módosítások folytán hatályos tartalomnak.

 

 

ph

 

………………………….

Medgyesi Iván

Elnök